Black Ribbon

dad 1920x1080

1485415695977 0

                                                                           ข้อมูล ณ วันที่  5  พฤษภาคม 2560 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ชั้นพันธุ์

มีจำหน่าย

(ตัน) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท) 

ราคา/กระสอบ

บรรจุ 25 กระสอบ 

 

ขาวดอกมะลิ 105

 

 

 กข6

 

 

 

กข  15 

 

 

ขยาย

จำหน่าย

ไม่คลุกสารเคมี

ขยาย

จำหน่าย

ไม่คลุกสารเคมี

 

ขยาย

จำหน่าย

 

978

-

29

16

207

29

 

104 

-

 

21

20

 

21

20

-

 

21

20

 

525

500

  

525 

500

-

 

525 

500

* หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม  2560

 ประเภท  ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่สด (20-25%) -
 เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง (15%) 9.00 - 10.00
ข้าวเจ้านาปรัง สด (30%)  6.00 - 6.50
 -  -
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (20-25%) 10.50 - 10.80
ข้าวเหนียว กข6 แห้ง (15%)  11.00 - 11.20
ข้าวเหนียวนาปรัง ขาววสด (30%) 6.20 - 6.50
แดงสด (30%) 5.00 - 5.50

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP แบบกลุ่ม (กลุ่มใหม่) ครั้งที่ 2 

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

Read more

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนการรับนายกรัฐมนตรี

Read more

ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยที่ 3

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั่งที่1

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 

Read more

เข้าร่วมคณะเยี่ยมเยียนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยที่ 3

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2 

Read more

ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2

Read more

ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

เข้าร่วมคณะเยี่ยมเยียนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

Read more

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2560 มีข้าราชการ/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุม

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 

Read more

ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ร่วมกับคณะกรรมการ SC จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 

Read more

เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมการประชุม "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งนี้ 7/2560

Read more

กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ และร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

Read more

เข้าร่วมการประชุมโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้ง 3

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข็มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการวิจัยคุณภาพทางเคมี กายภาพและการใช้ประโยชน์จนกรำข้าว กากข้าว และน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี 2560

Read more

ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

Read more

จัดอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

Read more

จัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการย่อยที่ 2

Read more

ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

จัดส้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 6/2560

Read more

ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนกาฬสินธุ์เมืองข้าว (Kalasin Rice City)

Read more

ออกประชาสัมพันธ์โครงการ Good rice seed shop

Read more

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

Read more

จัดอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

Read more

ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

Read more

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (Gap seed)

Read more

 ปฎิบัติราชการขอรับเมล็ดพันธุ์หลักข้าวหอมดอกมะลิ105 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2560

Read more

ติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560

Read more

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการย่อยที่ 2 สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน ปี2560

Read more

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 

Read more

จัดอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 (ศพก.ด้านข้าว)

Read more

บรรยายในการอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรตามระบบคุณภาพและมาตรฐาน GAP ข้าว (แบบกลุ่ม) ครั้งที่ 3 

Read more

ร่วมจัดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์

Read more

จัดส่งข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

Read more

เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ กข22

Read more

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ 2560)

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (Gap seed)

Read more

จัดอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560 (ศพก.ด้านข้าว)

Read more

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (Gap seed)

Read more

เข้าร่วมอบรมการเงินการคลังและพัสดุ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว

Read more

ออกติดตามตรวจเยี่ยมเกษตกร ในโครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง" ณ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

Read more

จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการผลิตข้าว Pre GAP เพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตามหลักการ Pre GAP

Read more

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโนบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ

Read more

ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (Gap seed)

Read more

รับมอบกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

Read more

ร่วมโครงการ หน่อยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ 

Read more

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (Gap seed)

Read more

ร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

Read more

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (Gap seed)

Read more

เข้าร่วมประชุมโครงการแผนการผลิตข้าวครบวงจรของจังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

Read more

จุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

Read more

ร่วมฟัง (Conferance GIN ) ชี้แจ้งการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560  

Read more

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร

Read more

ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดการขยะระดับตำบลและลงนามความร่วมมือ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ระยะ 1 ปี 

Read more

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 

Read more

จัดประชุมเกษตรกรเรื่องการจัดหาพื้นที่จัดทำแปลงขยาย พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 

Read more

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ในการผลิตถั่วลิสงหลังนา      

Read more

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่

Read more

จัดประชุมเกษตรกรเรื่องการจัดหาพื้นที่จัดทำแปลงขยาย พันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน9

Read more

 ออกติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP แบบกลุ่ม

Read more

นำใบประกาศการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ไปมอบให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ

Read more

อบรมเจ้าหน้าที่จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน หลักสูตร ความรู้ด้านวิชาการข้าวและการเป็นวิทยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Read more

เปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามปกติ

Read more

การจัดหาพื้นที่จัดทำแปลงขยายพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน9

Read more

ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพปี 2560

Read more

ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารปฏิบัติงาน

Read more

ประสานงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุ (พืชตระกูลถั่ว)

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

Read more

เข้าร่วมสัมมนา “ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรใหม่ ข้าวสีไทย”

Read more