Black Ribbon

dad 1920x1080

1485415695977 0

                                                                           ข้อมูล ณ วันที่  23  มีนาคม 2560 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ชั้นพันธุ์

มีจำหน่าย

(ตัน) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท) 

ราคา/กระสอบ

บรรจุ 25 กระสอบ 

 

ขาวดอกมะลิ 105

 

 

 กข6

 

 

 

กข  15 

 

 

ขยาย

จำหน่าย

 

ขยาย

จำหน่าย

ไม่คลุกสารเคมี

 

ขยาย

จำหน่าย

 

1,350

 

521

369

69

 

222

-

 

21

20

 

21

20

-

 

21

20

 

525

500

  

525 

500

-

 

525 

500

* หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม  2560

 ประเภท  ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่สด (20-25%) -
 เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง (15%) 9.00 - 10.00
ข้าวเจ้านาปรัง  -  -
 -  -
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (20-25%)  -
ข้าวเหนียว กข6 แห้ง (15%)  11.00 - 11.20
ข้าวเหนียวนาปรัง  - -
 -  -

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธ์ุ นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางจุฬานุช ขาวอ่อน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวสุจิรา สุนทรชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายภูมิ ทองเนื้อห้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นางสาวสุนารี แช่มชื่น และนายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ บ้านหนองบัว ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสวรส จอมทรักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวศุภศจี จันทะปะทัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร ได้เป็นตัวแทนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ 1/2560 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายเธียรชัย เจริญพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม

Read more

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ในปีนี้ กรมการข้าว ให้ผู้ร่วมงานร่วมบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช

Read more

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายธนัช ฤทธิ์เรือง นายปรัญญา แสบงบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนายพนัสศักดิ์ ชัยลือชา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2560 ณ อำเภอเมือง อำเภอฆ้องชัย และอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 4,300 กิโลกรัม

Read more

วันที่ 14-15 มีนาคม 2560 นายนัฐพล สาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนายโกวิท ภูอาลัย เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงถั่วลิสง โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกถั่วลิสงหลังนา ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพื้นที่ ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง ส่วนจังหวักาฬสินธุ์ได้สำรวจพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ 1.ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ ได้พบปัญหาการระบาดของโรคและแมลงพื้นที่เสียหายจำนวนมาก2.ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ ได้พบปัญหาการระบาดของโรคและแมลงพื้นที่เสียหาเพียงเล็กน้อย

Read more

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางสาวสุนารี แช่มชื่น และนายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศาลาบ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย

Read more

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธนัช ฤทธิ์เรือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนายพนัสศักดิ์ ไชยลือชา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 จำนวน 5,000 กิโลกรัม และจัดส่งเครื่องหยอดน้ำตม จำนวน 1 เครื่อง ณ บ้านหนองบัว ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

วันที่ 14มีนาคม 2560 นางสาวสุนารี แช่มชื่น และนายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศาลาบ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2560 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมประชุม โดยมีนายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

Read more

วันที่ 5-10 มีนาคม 2560 นางสาวสุจิรา สุนทรชัย นายนัฐพล สาหล้า นายภูมิ ทองเนื้อห้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ คาวาลิคาซา รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางสาวสุนารี แช่มชื่น และนายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลมหาไชย หมูที่ 9 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย  

Read more

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นำโดยนางจุฬานุช ขาวอ่อน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นำคณะกรรมการธนาคาร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ เกษตรเป้าหมาย 20 ราย

Read more

วันที่ 7-9 มีนาคม 2560 นางสาวอรุโณทัย โยธสิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ และโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร

Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์กาฬสินธุ์ เป็นวิทยากร เรื่อง การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ตามโครงการฝึกอบรมวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรมเดอะคาวาลิคาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

วันที่ 7-10 มีนาคม 2560 นายสุทธิรักษ์ มัชฌิโม นักวิชาการเกษตร และนายปรัชญา แสบงบาล กลุ่มควบคุมคุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ณ โรงแรม KU HOME และสถาบันเกษตราธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสาวสุนารี แช่มชื่น และนายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสงยาง ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบโดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแปลงใหญ่ต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับกลุ่ม ได้มาดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าว ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ต้นแบบระดับกลุ่ม โดยมีหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด หน่วยงานพาคี นายอำเภอดงหลวง หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกแปลงใหญ่ข้าว ตำบลชะโนดน้อยร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ ณ ตำบลชะโนดน้อย...

Read more

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ปี 2560 ณ แปลง นายมนูญ ขนันแข็ง บ้านหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

วันที่ 8 มีนาคม 2560 นางสาวสุนารี แช่มชื่น และนายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรเป้าหมาย 50 ราย

Read more

วันที่ 7-9 มีนาคม 2560 นายโกวิท ภูอาลัย เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้นำเกษตรกรจำนวน 2 ราย เข้าร่วมอบรมโครงการ "Smart Farmer ปี 2560 ในหลักสูตร "Existing Smart Farmer "เพื่อการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Model) โดยมี นางจุลมณี ไพรฑูลย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น...

Read more

วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 นางสาวสุจิรา สุนทรชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวนันทนา อาคมศิลป์ นักเกษตร และนายศักดิ์ชาย สมสาย เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุ ปฏิบัติราชการ โครงการงานวิจัยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เกษตรกรเป้าหมาย ณ บ้านเหล่า-บ้านตูม จำนวน 25 คน และบ้านเชียงสา จำนวน 29 คน ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายสุทธิรักษ์ มัชฌิโม นักวิชาการเกษตร กลุ่มควบคุมคุณภาพ รับเชิญเป็นวิทยากร "หลักสูตรพัฒนา GAP อาสา" ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ร่วมอบรม 20 ราย

Read more

วันที่ 3 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาธุกรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โดยนายธนัช ฤทธิ์เรือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร และนางสาวปิยะพร เพชรบรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2560 ณ อำเภอเมือง อำเภอกันทรวิชัย และ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Read more

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นางสาวสุภาวดี เลิศสงคราม เจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายถาวร เผ่าภูไท ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมือง และเป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  

Read more

วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2560 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายนัฐพล สาหล้า นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย ประธานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

Read more

วันที่ 1 มีนาคม 2560 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โดยนายธนัช ฤทธิ์เรือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรและนางสาวศุภศจี จันทะปะทัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูแล้ง ปี 2560 ณ อำเภอเมือง อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัยและอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กล่าวเปิดงานการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่สมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

Read more

พิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย

Read more

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2560

Read more

งานเกษียณราชการประจำปี 2559

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้าผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

Read more

 นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เป็นประธาน จัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะออกจัดประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more