wellcome

 

1485415695977 0

                                                                           ข้อมูล ณ วันที่  24  กรกฎคม 2560 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ชั้นพันธุ์

มีจำหน่าย

(ตัน) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท) 

ราคา/กระสอบ

บรรจุ 25 กระสอบ 

 

กข  15 

 

 

ขยาย

หลัก

  

25

3

  

21

22

  

525

440

     * หมายเหตุ บรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์หลัก)

* หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์ขยาย)

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  2560

 ประเภท  ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่สด (20-25%) 11.00 - 12.00
 เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง (15%)  - 
ข้าวเจ้านาปรัง สด (30%)  - 
 -  -
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (20-25%) 9.50 - 9.80
ข้าวเหนียว กข6 แห้ง (15%)    - 
ข้าวเหนียวนาปรัง ขาวสด (30%)  - 
แดงสด (30%)  - 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2561

Read more

รายงานงบทดลองประเดือน ตุลาคม 2560

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 100 ปี ร้อยธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์                         

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2560

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"ข้าราชการใหม่หัวใจข้าว" รุ่นที่ 1

Read more

เข้าร่วมการประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

Read more

ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอนาคูและสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ปี 2560

Read more

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้ Mobile Application " รุ่นที่ 2

Read more

ออกติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกษตรกร พร้อมนำส่งใบแจ้งผลทบทวนฯ และแบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร (GAP-02)

Read more

ออกติดตามและร่วมจัดกิจกรรมจัดทำแปลงสาธิต (กิจกรรมลงแขกปักดำ) และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 

Read more

ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่

Read more

ร่วมงานโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และโครงการศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตข้าวในโรงเรียน

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

Read more

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

เยี่ยมเยียน ศพก. เกษตรทฤษฏีใหม่และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์

Read more

 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายความร่วมมือศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าวเพื่อการพัฒนาข้าวและชาวนาระดับจังหวัด โครงการย่อยที่ 2

Read more

เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

Read more

จัดประชุมหารือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างทำนา

Read more

ออกติดตามการดำเนินงานและจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560

Read more

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)ด้านข้าว สู่นวัตกรรมไทยแลนด์4.0

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมิณผล จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก รับคณะตรวจติดตามประเมิณผล โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

เยี่ยมชมโกดังเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ออกตรวจติดตามโครงการ Good Rice Seed Shop.(ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี) ปี 2560 

Read more

จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

Read more

จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว GAP แบบกลุ่ม (กลุ่มใหม่) ครั้งที่ 2 

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

Read more

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมแผนการรับนายกรัฐมนตรี

Read more

ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยที่ 3

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรนาแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ครั่งที่1

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) 

Read more

เข้าร่วมคณะเยี่ยมเยียนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Read more

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกิจกรรมย่อยที่ 3

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2 

Read more

ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

Read more

รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ช้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2

Read more

ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

เข้าร่วมคณะเยี่ยมเยียนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

Read more

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

ร่วมจัดเวทีชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย โครงการย่อย ที่2

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่2/2560 มีข้าราชการ/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมประชุม

Read more

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 

Read more

ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร ร่วมกับคณะกรรมการ SC จังหวัดกาฬสินธุ์ 

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 

Read more

เข้าร่วมโครงการกิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมการประชุม "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญจองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งนี้ 7/2560

Read more

กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ และร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)

Read more

เข้าร่วมการประชุมโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ครั้ง 3

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข็มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

Read more

ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการวิจัยคุณภาพทางเคมี กายภาพและการใช้ประโยชน์จนกรำข้าว กากข้าว และน้ำมันรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า ปี 2560

Read more

ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

Read more

จัดอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

Read more

จัดส่งเมล็ดพันธุ์โครงการย่อยที่ 2

Read more

ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

จัดส้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 6/2560

Read more

ร่วมงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

Read more

เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read more

งานเกษียณราชการประจำปี 2559

Read more

นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  พร้อมคณะร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

Read more