เมล็ดพันธุ์คงคลังพร้อมจำหน่าย                               

                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย 

             

ชั้นพันธุ์

                      

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท)

  ราคา/กระสอบ

(บาท)

    หมายเหตุ    

กข6

จำหน่าย

320,725 

159,850

 26  650

มีจำหน่าย 

มีจำหน่าย

ขยาย 27 675

ขาวดอกมะลิ 105

   จำหน่าย

 415,875  

26

650

มีจำหน่าย

ขยาย

    -    

 

           * หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์ขยาย)

     * หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 >>> ประกาศ!! <<< ขณะนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 และขาวดอกมะลิ 105  เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 นะคะ
☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 043-873161 (กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์)

** หมายเหตุ ขอความร่วมมือเกษตรกรที่มีความประสงค์ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 6/2563 มาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ประเภท

 

 ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง ( 15% ) 12.00-12.50
 เจ้าหอมมะลิใหม่สด (25 - 30%)  - 
ข้าวเจ้านาปรัง ข้าวเจ้า  นาปรังใหม่สด  - 
 -   - 
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว รวม ใหม่แห้ง ( 15% ) 11.00-11.20
ข้าวเหนียว กข6 ใหม่แห้ง (15%) 11.50-11.60
ข้าวเหนียวนาปรัง ข้าวเหนียว  นาปรังใหม่สด  - 
 -   - 

ชาวนาน่ารู้

รายงานสถานการณ์เร่งด่วน คำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว เรื่องประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล      

03-03-2021 Hits:1 ชาวนาน่ารู้

Read more

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของโรคไหม้ และคำแนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ข้าว                                                                

16-02-2021 Hits:1 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564  

10-02-2021 Hits:1 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

10-02-2021 Hits:1 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

07-01-2021 Hits:15 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

07-01-2021 Hits:2 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

07-01-2021 Hits:1 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

17-09-2020 Hits:11 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

10-08-2020 Hits:16 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

10-08-2020 Hits:9 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

15-06-2020 Hits:15 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

18-05-2020 Hits:12 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

08-04-2020 Hits:13 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

20-03-2020 Hits:13 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2563  

05-02-2020 Hits:19 ชาวนาน่ารู้

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

16-01-2020 Hits:18 ชาวนาน่ารู้

Read more

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564    

15-02-2021 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564      

10-02-2021 Hits:2 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

07-01-2021 Hits:3 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

07-01-2021 Hits:1 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

07-01-2021 Hits:0 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

17-09-2020 Hits:19 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563

17-09-2020 Hits:17 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม ปี 2563

13-08-2020 Hits:14 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

10-08-2020 Hits:13 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

10-08-2020 Hits:13 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายนปี 2563

15-07-2020 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563    

15-06-2020 Hits:20 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563

08-06-2020 Hits:18 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

18-05-2020 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ปี 2563

13-05-2020 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

เตือนภัย  เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน หากมีการประชาสัมพันธ์โครงการลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

24-04-2020 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

24-04-2020 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

กรมการข้าว ร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน '' COVID - 19 '' แนวทางการปฏิบัติ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

20-04-2020 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ณ อาคารอิสานเขียว โดยเข้าแถวเว้นระยะห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

20-04-2020 Hits:24 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมะม่วงของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์     

15-04-2020 Hits:23 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ปี 2563

09-04-2020 Hits:27 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

08-04-2020 Hits:25 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

20-03-2020 Hits:34 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

20-03-2020 Hits:32 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ปี 2563

20-03-2020 Hits:33 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2563

05-02-2020 Hits:42 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

16-01-2020 Hits:36 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ปี 2562

09-01-2020 Hits:43 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

12-12-2019 Hits:47 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

10-12-2019 Hits:45 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

19-11-2019 Hits:63 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจาเดือน กันยายน พ.ศ.2562

19-11-2019 Hits:53 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

19-11-2019 Hits:58 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ปี 2562  

11-11-2019 Hits:60 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2562

10-10-2019 Hits:70 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2562    

13-09-2019 Hits:79 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2562

06-08-2019 Hits:79 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562

11-07-2019 Hits:93 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด  

24-06-2019 Hits:91 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

24-06-2019 Hits:81 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมออกจัดนิทรรศการหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562    

24-06-2019 Hits:87 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2

24-06-2019 Hits:71 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมชี้แจงโครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2562/63

24-06-2019 Hits:70 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organing Thailand) และระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

24-06-2019 Hits:82 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

24-06-2019 Hits:79 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

24-06-2019 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

24-06-2019 Hits:81 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562

06-06-2019 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ปี 2562

16-05-2019 Hits:73 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคมปี 2562  

29-04-2019 Hits:86 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561

14-01-2019 Hits:79 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561

11-12-2018 Hits:90 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

07-12-2018 Hits:99 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก world Soil Day  จังหวัดกาฬสินธุ์ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ทุกวันที่ 5 ของทุกปี

07-12-2018 Hits:88 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

  ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวันดินโลกคืนชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง ร.9

07-12-2018 Hits:95 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ประจำปี 2562          

14-11-2018 Hits:105 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  ในวันปิยะมาหาราช  ณ  ลานศาลากลางหลังเก่า  จังหวัดกาฬสินธุ์

29-10-2018 Hits:88 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562

29-10-2018 Hits:103 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

29-10-2018 Hits:84 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

 จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2561 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

19-10-2018 Hits:117 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2561      

08-10-2018 Hits:131 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2561

20-09-2018 Hits:101 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมปั้นข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

03-09-2018 Hits:98 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

สำรวจติดตามสถานการณ์และการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ในกิจกรรมชาวนาอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

03-09-2018 Hits:85 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย

03-09-2018 Hits:134 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี2561    

03-09-2018 Hits:80 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

22-08-2018 Hits:90 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทำนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าวประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

22-08-2018 Hits:90 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

16-08-2018 Hits:101 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

16-08-2018 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิคเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

16-08-2018 Hits:105 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

16-08-2018 Hits:118 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม ปี 2561

15-08-2018 Hits:106 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์(มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) รุ่นที่ 1

18-07-2018 Hits:76 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้น " รวงผึ้ง " ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10)

18-07-2018 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2561  

04-07-2018 Hits:71 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

26-06-2018 Hits:65 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP รุ่นที่7 ปี 2561

11-06-2018 Hits:102 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมสัมนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวภายใต้รูปแบบนาแปลงใหญ่และร่วมงานวันข้าวและชาวนา ปี 2561

11-06-2018 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

11-06-2018 Hits:61 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2561

05-06-2018 Hits:78 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

01-06-2018 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจัดจำหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

01-06-2018 Hits:69 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2561 ณ บริเวณสวนป่าศูนย์ข้าวชุมชนดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

01-06-2018 Hits:69 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

01-06-2018 Hits:63 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

01-06-2018 Hits:76 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้า ได้ร่วมทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ปี 2561

01-06-2018 Hits:75 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

01-06-2018 Hits:67 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

01-06-2018 Hits:98 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

01-06-2018 Hits:98 ข่าวกิจกรรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more