1485415695977 0

 

 

 

                                 เมล็ดพันธุ์คงคลังพร้อมจำหน่าย                               

                                                                                        ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย 

             

ชั้นพันธุ์

                      

มีจำหน่าย

(กิโลกรัม) 

ราคากิโลกรัมละ

(บาท)

  ราคา/กระสอบ

(บาท)

    หมายเหตุ    

กข6

จำหน่าย - - -

หมด 

ขยาย 27 675

         

      กข49

   หลัก    

-

-

 -

ขยาย

       -         

-

-

 ขาวดอกมะลิ 105

จำหน่าย

-

26

650 

หมด 

ขยาย

-

27

675

หมด 

          * หมายเหตุ บรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์หลัก)

     * หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์ขยาย)

     * หมายเหตุ บรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ (ชั้นพันธุ์จำหน่าย)

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043-873161 ในวันจันทร์-ศุกร์

       เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 >>> ประกาศ!! <<< ขณะนี้ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 และขาวดอกมะลิ 105  ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับ
☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 043-873161 (กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์)

** หมายเหตุ ขอความร่วมมือเกษตรกรที่มีความประสงค์ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 6/2563 มาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ตลาดกลางข้าวและพืชไร่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ วันที่ 25  พฤษภาคม  2563

ประเภท

 

 ชนิดข้าว

 ราคากลาง

(บาท/กิโลกรัม)

ข้าวเจ้านาปี  เจ้าหอมมะลิใหม่แห้ง ( 15% )  15.00 - 16.00
 เจ้าหอมมะลิใหม่สด (25 - 30%)  - 
ข้าวเจ้านาปรัง ข้าวเจ้า  นาปรังใหม่สด 7.50 - 8.00
 -  - 
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียว กข6 ใหม่แห้ง ( 15% ) 16.50 - 17.00
ข้าวเหนียว กข6 ใหม่สด (25 - 30%)  - 
ข้าวเหนียวนาปรัง ข้าวเหนียว  นาปรังใหม่สด  10.00 - 10.50 
  -    - 

ชาวนาน่ารู้

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2563  

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจาเดือน กันยายน พ.ศ.2562

Read more

ชาวนาน่ารู้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

Read more

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563    

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ปี 2563

Read more

เตือนภัย  เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกป่าใช้หนี้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน หากมีการประชาสัมพันธ์โครงการลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

Read more

กรมการข้าว ร่วมเฝ้าระวังและป้องกัน '' COVID - 19 '' แนวทางการปฏิบัติ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ณ อาคารอิสานเขียว โดยเข้าแถวเว้นระยะห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามมาตราการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

Read more

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมะม่วงของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์     

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ปี 2563

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ปี 2563

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2563

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ปี 2562

Read more

 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2562

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจาเดือน กันยายน พ.ศ.2562

Read more

ภาพกิจกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

Read more

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ปี 2562  

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2562    

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด  

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมออกจัดนิทรรศการหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ประจำปี 2562 ครั้งที่ 9/2562    

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  จัดอบรมระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมชี้แจงโครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2562/63

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organing Thailand) และระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

Read more

วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ปี 2562

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคมปี 2562  

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561

Read more

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก world Soil Day  จังหวัดกาฬสินธุ์ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ทุกวันที่ 5 ของทุกปี

Read more

  ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมวันดินโลกคืนชีวิตให้แผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง ร.9

Read more

รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม ประจำปี 2562          

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  ในวันปิยะมาหาราช  ณ  ลานศาลากลางหลังเก่า  จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2562

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Read more

 จัดกิจกรรมวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2561 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ปี 2561      

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2561

Read more

ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการนิเทศงานโดยคณะนิเทศงานจากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมปั้นข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

Read more

สำรวจติดตามสถานการณ์และการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ในกิจกรรมชาวนาอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมแจกปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลและปลาตะเพียน) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสาน ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ปี2561    

Read more

ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบักทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2561

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทำนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าวประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

Read more

ร่วมพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิคเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม ปี 2561

Read more

ร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์(มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) รุ่นที่ 1

Read more

จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยร่วมกันปลูกต้น " รวงผึ้ง " ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10)

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2561  

Read more

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP รุ่นที่7 ปี 2561

Read more

เข้าร่วมสัมนาภายใต้แนวคิดพัฒนาข้าวภายใต้รูปแบบนาแปลงใหญ่และร่วมงานวันข้าวและชาวนา ปี 2561

Read more

ร่วมงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2561

Read more

ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตร Smart Assistant Officer พัฒนาและรอบรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จของนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจัดจำหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ2561 ณ บริเวณสวนป่าศูนย์ข้าวชุมชนดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

Read more

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก. ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้า ได้ร่วมทำกิจกรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ปี 2561

Read more

ร่วมงานรณรงณ์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561(Field day)

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต(field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

Read more

ชาวนาพร้อมใจกันมาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 

Read more

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Read more

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบึง ตำบลหมู่ม่นอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

Read more

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561        

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ(fild day) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ.ศพก ต.หนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

Read more