เกี่ยวกับหน่วยงาน


rice dept

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  เดิมมีเนื้อที่  38 ไร่  3  งาน  21  ตารางวา  พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานโครงการลำปาว  กองแผนงานและโครงการพิเศษ  กรมส่งเสริมการเกษตร  ต่อมาได้ยกเลิกโครงการ

ในปี 2527  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่  13  จังหวัดกาฬสินธุ์  ในบริเวณพื้นที่ของโครงการลำปาวเดิม  เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืชภายใต้เงินกู้จากสหรัฐอเมริกา ระยะที่  2 (AID II)  โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2527  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  16  กันยายน  2528  วงเงินงบประมาณ  14.25  ล้านบาท และเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ ปีงบประมาณ  2529  โดยมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  พันธุ์ กข6  กข10  ขาวดอกมะลิ 105  สันป่าตอง 1  และชัยนาท 1  ถั่วลิสง  พันธุ์ไทนาน 9  โดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบจัดทำแปลงขยายพันธุ์ และให้บริการความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ แก่หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  สถาบันเกษตรกร  บริษัทห้างร้าน  และเกษตรกรทั่วไป  2  จังหวัด  คือ  กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม

ในปี 2543  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ได้รับงบประมาณวงเงิน  75  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างโรงงานปรับปรุงสภาพและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์แห่งใหม่บนพื้นที่ ประมาณ  8  ไร่เศษ  ด้านทิศตะวันออกของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต และขยายพันธุ์พืช ระยะที่ 3  โดยก่อสร้างเมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2543  แล้วเสร็จวันที่  26   กันยายน  2545   และในปี  2546  ได้มีการปรับโครงสร้างระบบราชการใหม่  พร้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อและสังกัดใหม่เป็น “ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่  13  จังหวัดกาฬสินธุ์”  สังกัดสำนักขยายเมล็ดพันธุ์พืช  กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในปี 2549  ได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมการข้าว  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  16  มีนาคม  2549  จึงเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น  "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์"  สังกัดสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว   กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาจนถึงปัจจุบัน