จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 พร้อมทั้ง นายวัชรินทร์ สำราญพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายบ้านเหล่า,ตูม,เชียงสา,โนนแดง,โคกก่อง และเว่อ รวม 97 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนแดง หมู่ที่ 20 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์