ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่

ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นำโดย นายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา เกษตรอินทรีย์นาแปลงใหญ่ โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ แปลงส่งเสริมการทำนาในพื้นที่ขนาดใหญ่ ของ นายสลา อันโนนจาน บ้านสองห้อง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์