จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560

จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 
น.ส สุจิรา สุนทรชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ 
นายภูมิ ทองเนื้อห้า ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นายถาวร ก้านก่อง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา น.ส.นันทนา อาคมศิลป์ ตำแหน่ง นักเกษตร
และนายศักดิ์ชาย สมสาย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร 
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมและชี้แจงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 
พร้อมทั้ง นายวัชรินทร์ สำราญพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายบ้านโพนแพง และบ้านโคกสนาม รวม 236 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง หมู่ที่ 8 อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์