ออกติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกษตรกร พร้อมนำส่งใบแจ้งผลทบทวนฯ และแบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร (GAP-02)

ออกติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกษตรกร พร้อมนำส่งใบแจ้งผลทบทวนฯ และแบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร (GAP-02)

วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560
นายสุทธิรักษ์ มัชฌิโม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายทินวัฒน์ ภารสมบูรณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร 
และนายสวรรค์ พรมสว่าง พนักงานขับรถยนต์
ออกติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกษตรกร พร้อมนำส่งใบแจ้งผลทบทวนฯ และแบบบันทึกระบบการจัดการคุณภาพข้าวสำหรับเกษตรกร (GAP-02) ณ พื้นที่โครงการ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอหนองสูง อำเภอคำชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร