ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้ Mobile Application " รุ่นที่ 2

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้ Mobile Application " รุ่นที่ 2

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 นายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายโกวิท ภูอาลัย เจ้าหน้าที่เกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา โดยใช้ Mobile Application " รุ่นที่ 2 และมีเกษตรกรร่วมเข้าอบรมด้วย จำนวน 7 ราย ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น