ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอนาคูและสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ปี 2560

ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอนาคูและสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ปี 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางจุฬานุช ขาวอ่อน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายธนัช ฤทธิ์เรือง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้สวกาฬสินธุ์ ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอนาคูและสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี