เข้าร่วมการประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

เข้าร่วมการประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางยุภาพร วิชัยพรม และ น.ส.ศุภศจี จันทะปะทัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมการประชุมโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2560 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ปราชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกรผู้ร่วมโครงการฯ/ม.กาฬสินธุ์/บ.ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด/บ.คูโบต้ากาฬสินธ ุ์จำกัด และโรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรในการดำเนินโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายวรวุฒิ เอี่ยมกำแพง ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเปิดการประชุม