ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ณ.ฝายลำห้วยค้อ บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ณ.ฝายลำห้วยค้อ บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 
วันที่ 6 มกราคม 2561  นายคารมย์ ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวกาฬสินธุ์ และนายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฏา บุญราช ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร ณ.ฝายลำห้วยค้อ
บ้านนาโก ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นเดินทางต่อไปที่ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดป่านาคำ เพื่อชมงาน จากศาสตร์พระราชา..สู่วัดป่านาคำ