ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 

 วันที่ 8-12 มกราคม 2561 นำโดย นายสุทธิรักษ์ มัชฌิโม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 

นายโกวิท ภูอาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
นางสาวจีรพร ศรีบุรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
นางสาวปิยะพร เพชรบรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
นางสาวจิราพร ยอดคำมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
นางสาวณัฐพร เมืองแทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร
ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น