ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดงาน