ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561(Field day)

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุภาวดี เลิศสงคราม นายจักริน เกนทาง และนางสาวณัฐพร เมืองแทน เจ้าหน้าที่เกษตร ร่วมจัดนิทรรศกา

และเป็นวิทยากร งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561(Field day) ณ ศพก. ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย

     จังหวัดกาฬสินธุ์