ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ปี2561

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายอดิศักดิ์ วรบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ปี2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีการกล่าวเปิดงาน