ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจัดจำหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจัดจำหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โดย นายเมษนฤทธิ์ โยธสิงห์ และนางสาวบุญหอม ดอนวิชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปจัดจำหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์