เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP รุ่นที่7

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP รุ่นที่7 ปี 2561

ในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร