ร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) รุ่นที่ 1

ร่วมอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 : ข้าวอินทรีย์(มกษ.9000 เล่ม 4 - 2553) รุ่นที่ 1

นางสาวศกลวรรณ อรัณยะนาค นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตร โครงการเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร   ในวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ