ฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทำนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าวประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทำนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าวประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โดย นางจุฬานุช  ขาวอ่อน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทำนาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าวประจำปี งบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  กรมการข้าว โดยนายคารมย์  ขุนหล้า ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม  2561 ณ อาคารอีสานเขียวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 31 ราย