สำรวจติดตามสถานการณ์และการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ในกิจกรรมชาวนาอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำรวจติดตามสถานการณ์และการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ในกิจกรรมชาวนาอาสา จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 นส.ชลธิชา ภูเด่นใจ นส.วราภรณ์ ภูมิช่อ นส.จิราพร ยอดคำมี นส.ณัฐพร เมืองแทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตร ออกสำรวจติดตามสถานการณ์และการจัดการศัตรูข้าวในพื้นที่นาแปลงใหญ่ ในกิจกรรมชาวนาอาสา ณ อำเภอ นาคู, นามน, กมลาไสย, ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร