วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 27 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

118316

khao1

khao2

khao3