ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

Field day1

field1