ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organing Thailand) และระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organing Thailand) และระบบควบคุมภายใน ICS

กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2561

khao4