ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมชี้แจงโครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2562/63

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และประชุมชี้แจงโครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี การผลิต 2562/63

khao5

khao7