ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

khao9