บทบาทภารกิจ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และการกระจายเมล็ดพันธุ์

2. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชันพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

3. บริหารจัดการและติดตามประเมินผลการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

4. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว

5. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ข้าว

6. ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

7. กำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย