Display # 
Title Author Hits
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 0
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 13
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว : เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อกระสอบปอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 16
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ กรมการข้าว : เรื่องประกวดราคาซื้อกระสอบข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 15
ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 20
ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 25
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวการฬสินธุ์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืนกันยายน 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 Written by ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 27