โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

 

0034

นายฉันทลักษณ์  ฆารไสว

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

 
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป

  saowaros

นางสวรส   จอมทรักษ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

       phatcharut

นางเพชรัตน์   ศิริกุล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

    preeya

นางปรียา   บุญตาสุทธิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   nipapron

             นางสาวณิภาพร   กรรณรัตน์

          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

supanee

นางสุภาณี  เหมะธุลิน

พนักงานพิมพ์  ส4

uthaivun

            นางอุทัยวรรณ   ไพเราะ

                 พนักงานพัสดุ ส3

apichat

                 

                นายอภิชาติ   มานิสสรณ์

                      ช่างซ่อมบำรุง ช3

sompak

              นายสมภักดิ์   ภูพานเพชร

               พนักงานขับรถยนต์ ส2

susuk

         นายสุศักดิ์   ไชยสิทธิ์

         พนักงานขับรถยนต์ ส2

sawon

              นายสวรรค์  พรมสว่าง

พนักงานขับรถยนต์

pronsuda

นางสาวพรสุดา  กังวะโร

พนักงานจ้างเหมา

hathaikan

นางสาวหทัยกานต์   นันทแสน

พนักงานธุรการ

       

akaradat

       นายอัครเดช   สิทธิวาลย์

     พนักงานรักษาความปลอดภัย

   

            ronnarit

              นายรณฤทธิ์ แห่กาฬสินธุ์

                  พนักงานขับรถยนต์

 

tiwakron          นายทิวากร ก้านก่อง

     พนักงานรักษาความปลอดภัย

     

      

            

 

 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

 

 

 julanut

             นางจุฬานุช   ขาวอ่อน

        นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

          หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ 

 

 

sujira

นางสาวสุจิรา   สุนทรชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

pom

           นายภูมิ   ทองเนื้อห้า

        นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

somprtsed

           นายสมประเสริฐ   จันทร์ปุ่ม

             นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

tawon

       นายถาวร   ก้านก่อง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

 

 kittipob

นายกิตติภพ   หลานวงษ์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

nuntana

       นางสาวนันทนา   อาคมศิลป์

                นักเกษตร

sadtra

          นายศาสตร์ตรา   ภูคงกิ่ง

            ช่างเครื่องจักรกล ช3

 

vibun

นายวิบูล   พลขันธ์

ช่างซ่อมบำรุง ช3

tanut          นายธนัช   ฤทธิ์เรือง

             เจ้าหน้าที่เกษตร

datnarong

           นายเดชณรงค์   ศรีวงศ์แสง

                 ช่างซ่อมบำรุง ช3

 

ison

         นายไอศร   คูณเหล็ก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

 

 

vilai

                 นายวิไล   ฆารบุญ

                   ผู้ช่วยช่าง ช2

rattapom 

            นายรัตภูมิ   บุญแก้ว

       พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

 

 

 

 

 

 

กลุ่มควบคุมคุณภาพ

 

 

adisuk           

                นายอดิศักดิ์   วรบุตร

           นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ

 

watcharin

นายวัชรินทร์   สำราญพงษ์

เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน

kunyarut

               นางกันยารัตน์   สีละพัฒน์

             พนักงานประจำห้องทดลอง ส2

suttirug

         นายสุทธิรักษ์   มัชฌิโม

             นักวิชาการเกษตร

 sukchay

นายศักดิ์ชาย  สมสาย

            เจ้าหน้าที่เกษตร

 piyapon

นางสาวปิยะพร   เพรชบรม

                เจ้าหน้าที่เกษตร

 vanale

       นางสาววนาลี    แสงภักดี

            เจ้าหน้าที่เกษตร

 jeerapon

        นางสาวจีราพร   ศรีบุรมย์

            เจ้าหน้าที่เกษตร

 

              

 

 

 

 

 


กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

            

arunothai

                                                              นางสาวอรุโณทัย   โยธสิงห์

                                                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์

 

nuttapon 1

                                                                                          นายนัฐพล   สาหล้า

                                                                                       นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

prasit

นายประสิทธิ์   เกชยศดี

พนักงานพิมพ์ดีด ส3

sutap              นายสุเทพ   เรืองแสน

                 ช่างไฟฟ้า ช3

maenarit

นายเมษณฤทธิ์   โยธสิงห์

      เจ้าหน้าที่เกษตร    

 

 

 

 

supasaji 

            นางสาวศุภศจี   จันทะปะทัด

                   เจ้าหน้าที่เกษตร

 


กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี     

                                           

                                                       sakolwon 

นางสาวศกลวรรณ  อรัณยะนาค

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการการ

หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี

 
 

kasawon

นางสาวกษวรรณ   ผาพรม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

supawadee

นางสาวสุภาวดี   เลิศสงคราม

เจ้าหน้าที่เกษตร

warapronนางสาวธนกานต์ ภูมิช่อ

                       เจ้าหน้าที่เกษตร

 

bunhom

 นางสาวบุญหอม ดอนวิชัย

            เจ้าหน้าที่เกษตร

 

jirapron

       นางสาวจิราพร   ยอดคำมี

            เจ้าหน้าที่เกษตร

nuttapron 

นางสาวณัฐพร   เมืองแทน

                   เจ้าหน้าที่เกษตร